Seneste nyt

5 December 2022

Kære medlem af Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen.

Så ser det ud til, at vi har nået en milepæl.

Vestre Landsret har netop omgjort den del af sin kendelse fra 6. oktober, der udelukkede boligselskaberne og deres lejere fra at deltage i gruppesøgsmålet mod ledelsen af Viborg Fjernvarme under geotermi-sagen.

Boligselskaberne og deres lejere, der har tilmeldt sig gruppesøgsmålet, kan deltage, og dermed skulle det ligge fast, hvem der deltager. Dermed kan vi endelig begynde at beskæftige os med sagens indhold.

Det er der også taget hul på, idet vor advokat senest den 1. februar 2023 skal indlevere sin replik – altså hvad vi rent juridisk mener og kræver af modparten, som derefter har frist til den 1. maj til at komme med sit svar – en såkaldt duplik.

Det har vi godt nok ventet længe på, men kan glæde os over, at der nu ser ud til at komme skred i tingene, selv om det næppe kommer til at ske med ekspres-fart. Vi ser frem til, at der hyppigere, end vi har været vant til, vil blive nyheder at formidle videre til jer medlemmer.

Glædelig jul

Bestyrelsen

Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen.


6 November 2022

Efter lang tids venten kom Vestre Landsret endelig den 6. oktober 2022 med en kendelse om, hvilke af vore medlemmer, der er godkendt til også at deltage i gruppesøgsmålet mod den tidligere ledelse af  Viborg Fjernvarme.

Og kendelsen forstår vi ikke. For landsretten udelukker boligselskaberne Viborg og Sct. Jørgen samt deres lejere fra at deltage. Begrundelsen er, at landsretten ikke finder, at ”reglerne om gruppesøgsmål er egnet til anvendelse på krav fra andre end fjernvarmekunder, som har aftaget varme fra Viborg Fjernvarme. Landsretten finder derfor, at de 78 tilmeldte, som i bilag AF er henført under denne kategori – (det er en kategori, der kaldes Boligselskaber. red) – skal udgå af gruppesøgsmålet.”

Efter vores opfattelse har alle lejerne aftaget varme fra Viborg Fjernvarme. Nogle af dem har endda egen fjernvarmeinstallation og afregner direkte med varmeværket uden om det boligselskab, som de bor i. Vor advokat anmodede derfor straks landsretten om at ændre kendelsen, fordi de 78 afviste altså har aftaget varme fra Viborg Fjernvarme.

Den anmodning har landsretten endnu ikke svaret på, og vor advokat har den 20. oktober anmodet Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at kære kendelsen. Det var advokaten nødt til, fordi sådan en anmodning skal sendes inden for 14 dage.

Bestyrelsen har understreget over for advokaten, at en kære af kendelsen IKKE må forsinke landsrettens behandling af selve sagen, der nu bør fremmes mest muligt. Vi har efterhånden ventet længe nok, og tålmodigheden er ved at være tyndslidt.

En opmuntring i kendelsen var, at landsretten bortset fra de 78 boligforeningslejere godkendte langt de fleste af de i alt 151 medlemmer, som modparten ønskede udelukket.

Den 16. maj vandt vi også en lille sejr, da Procesbevillingsnævnet afviste at give vor modpart lov til at gå til Højesteret med landsrettens nej til at afvise hele vor sag.


27 september 2021

ELEKTRONISK GENERALFORSAMLING I ERSTATNINGSFORENINGEN FJERNVARMESAGEN

14.10-21.10 2021

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1) Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Ole Jespersen

2) Beretning fra bestyrelsen – vedhæftet denne mail

3) Godkendelse af regnskabet – vedhæftet denne mail

4) Behandling af indkomne forslag

5) Fastsættelse af kontingent – bestyrelsen indstiller, at vi fortsætter uden kontingent og med 300 kr. i indmeldelsesgebyr

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er hele bestyrelsen: formand Ole Jespersen, kasserer Jørgen Børsting, Leo Nørgaard, Ole Capion og Anne Kieffer-Olsen. Alle er villige til genvalg, og bestyrelsen anbefaler genvalg.

7) Valg af revisor – bestyrelsen indstiller genvalg af Flemming Laigaard.

8) Eventuelt

Generalforsamlingen foregår elektronisk i dagene fra og med den 14. oktober til og med den 21. oktober

Eventuelle forslag skal med begrundelse sendes til generalforsam.fjernvarmesagen@gmail.com senest den 7. oktober og vil derefter blive udsendt til medlemmerne pr. mail.

Den 14. oktober åbnes på http://www.fjernvarmesagen.dk en ny fane med navnet Generalforsamling 2021. Her kan man stille spørgsmål til og kommentere generalforsamlingens punkter. Fanen lukkes igen den 21. oktober.

Er der herefter behov for afstemning(er), udsendes en ny mail til foreningens medlemmer, ellers vil generalforsamlingen betragtes som afsluttet.

Hvis man følger bestyrelsens indstillinger, behøver man ikke at foretage sig noget. Ingen reaktion opfattes som tilslutning til bestyrelsen.


4 septemper 2021

Kære medlem af Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen.

Det er nu over et år siden, at vore medlemmer kunne tilslutte sig selve sagsanlægget mod den tidligere ledelse af Viborg Fjernvarme for at kræve erstatning efter geotermi-skandalen.

Der var heldigvis stor tilslutning, og bestyrelsen havde en meget travl periode med at
svare på spørgsmål, hjælpe medlemmer med at få formalia i orden og få samlet op på
tilslutningen.

Siden har vi været meget tavse – og desværre med god grund. For der er rigtig gået
juristeri i sagen, og i det seneste år har modpartens advokat sendt talrige såkaldte
processkrifter til Vestre Landsret. Dem har vor advokat besvaret hurtigst muligt, men
åbenbart har modparten behov for meget grundige indledende fægtninger, og vi
håber, at landsretten nu sætter punktum for dem, så vi kan komme videre til den
egentlige retssag.

Når det sker, skal vi nok gøre opmærksom på det, og i mellemtiden er vi begyndt at
forberede en elektronisk generalforsamling til oktober.

Flere medlemmer har spurgt bestyrelsesmedlemmer, om vi stadig eksisterer. Det gør
vi skam, men forstår godt spørgsmålet – vores tålmodighed er ikke mindre slidt end
medlemmernes.

Med håb om snart at kunne komme med rigtig nyt.

Bestyrelsen for
Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen


10 august 2020

Så er der åbnet for tilmelding til gruppesøgsmålet mod den tidligere ledelse af Viborg Fjernvarme.
Det juridiske grundlag kan studeres i den åbnings-underretning, som er godkendt af Vestre Landsret.

Åbningsunderretning – tilmeldingsstart den 10. august 2020 klik her

For at deltage i gruppesøgsmålet skal man

1. Være medlem af Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen. Man kan tilmelde sig på denne hjemmeside, og når man har betalt tilmeldingsgebyret på 300 kr., er man medlem. De 300 kr. forventes at blive det eneste beløb, man skal betale for at deltage. Man risikerer ikke yderligere udgifter, medmindre erstatningsforeningen mod forventning kommer til at mangle midler til den daglige drift og derfor bliver nødt til at opkræve et yderligere kontingent, som i givet fald ventes højst at blive i størrelsesordenen ca. 25 kr.

2. Tilslutte sig selve gruppesøgsmålet på dette link
www.fjernvarmesagen.poulschmith.dk
Når man gør det, bliver bedt om dokumentation for, at man har fået varme fra Viborg Fjernvarme på et tidspunkt i perioden fra 2014 og frem. Dokumentationen kan f.eks. være en opkrævning på varmebetaling eller en årsopgørelse. Der er ingen krav om, hvor længe man i perioden har fået varme fra Viborg Fjernvarme.

Tilmeldingsfristen er seks uger og sidste frist er altså mandag den 21. september 2020.

Får man brug for hjælp til eller yderligere oplysninger om tilmeldingen til gruppesøgsmålet kan man sende en e-mail til fjernvarmesagen@poulschmith.dk eller evt. ringe på tlf. 5358 5899

Generelle spørgsmål om Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen og gruppesøgsmålet kan rettes til foreningens bestyrelse på fjernvarmesagen@gmail.com


21 januar 2020

Nyt i sagen: Vestre Landsret udelukker visse medlemmer fra deltagelse i retssagen
Vi må med beklagelse meddele, at Vestre Landsret har truffet bestemmelse om, at nogle af medlemmerne i Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen, desværre ikke kan deltage i gruppesøgsmålet.

Det drejer sig om personer, som har modtaget fjernvarme via Overlund Fjernvarmeværk a.m.b.a., og personer som har modtaget fjernvarme direkte fra Energi Viborg Kraftvarme A/S via Boligselskabet Sct. Jørgen og Boligselskabet Viborg, og således ikke via Viborg Fjernvarme, som nu desværre ikke kan deltage i retssagen.

Betydningen af Vestre Landsret beslutning er således, at personer, som har aftaget fjernvarme fra andre end Viborg Fjernvarme, ikke kan deltage i gruppesøgsmålet.
Bestyrelsen har allerede udsendt et brev direkte til de medlemmer af erstatningsforeningen Fjernvarmesagen, som bliver berørt af landsrettens beslutning.

Nærmere om landsrettens afgørelse Vestre Landsret har alene bestemt, at personer, der ikke har aftaget fjernvarme via Viborg Fjernvarme, ikke kan deltage i gruppesøgsmålet, fordi deres eventuelle krav efter landsrettens opfattelse skal baseres på andre synspunkter end kravene for de personer, som har modtaget fjernvarme via Viborg Fjernvarme.
Vestre Landsret har ved sin beslutning ikke taget stilling til, om fjernvarmebrugere, som ikke har modtaget fjernvarme fra Viborg Fjernvarme A/S, kan have et krav den tidligere ledelse for Viborg Fjernvarme på et andet grundlag.

Det betyder derfor også, at udelukkede enkeltpersoner kan forfølge deres krav ved et individuelt søgsmål, eller de udelukkede fjernvarmebrugere kan forfølge kravet i fællesskab, f.eks. ved et nyt gruppesøgsmål.

Ud af foreningens nuværende ca. 1860 medlemmer er der 61 medlemmer, der ikke kan deltage i sagen, hvorfor Erstatningsforeningen ikke forfølger disse medlemmers krav yderligere. Bestyrelsen foreslår, at udelukkede personer opsøger juridisk rådgivning. Dette kan gøres både individuelt eller i fællesskab med andre berørte personer, herunder ved at starte en forening svarende til Erstatningsforeningen.

Bestyrelsen af denne forening vil så kunne kontakte en advokat, som vil kunne bistå med at undersøge grundlaget for en retssag mod den tidligere ledelse for Viborg Fjernvarme eller andre aktører. Hvis grundlaget er til stede, vil advokaten også kunne hjælpe foreningen med at anmode om fri proces til at føre retssagen.
Skulle nogen samle sig i en forening, er de selvfølgelig velkommen til at kontakte Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen, hvis der er spørgsmål i den anledning.

Forældelse
Erstatningsforeningen Fjernvarmesagens advokat har vurderet, at krav i anledning af geotermiprojektet mod Viborg Fjernvarmes tidligere ledelse fra personer, som har modtaget fjernvarme via Overlund Fjernvarmeværk a.m.b.a., eller som har modtaget fjernvarme direkte fra Energi Viborg Kraftvarme A/S via Boligselskabet Sct. Jørgen og
Boligselskabet Viborg, tidligst vil forælde 1 år efter Vestre Landsrets kendelse af 7. august 2019 i medfør af forældelseslovens § 20, stk. 1. Det skal dog understreges, at Vestre Landsret ikke har taget stilling til dette, og at spørgsmålet derfor er behæftet med usikkerhed.

Tak

Bestyrelsen er rigtig kede af landsrettens beslutning om udelukkelse af visse medlemmer af Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen fra deltagelse i gruppesøgsmålet, og bestyrelsen vil i den anledning gerne takke disse medlemmer for deres støtte til sagen.

Skulle nogen have spørgsmål i anledning af denne nyhed, så er de velkomne til at kontakte bestyrelsen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen


9 august 2019

Kære medlem af Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen.

Så er der endelig – godt – nyt fra Vestre Landsret om rammen for vort gruppesøgsmål.

I en kendelse, som vi Kendelse om rammen, bestemmer retten, at alle, der har modtaget varme fra Viborg Fjernvarme i 2014 eller senere, og som er medlem af Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen, kan tilmelde sig søgsmålet.

Retten bestemmer også, at vi ikke skal stille sikkerhed.

Nu skal bestyrelsen sammen med vor advokat finde ud af, hvordan vi opfylder de øvrige betingelser i kendelsen.

Desværre må vi konstatere, at forbrugerne i Overlund Fjernvarmeværk ikke er omfattet af gruppesøgsmålet. Også det må vi have vendt med vor advokat.

Så snart vi ved mere, følger yderligere information.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen


14 Oktober 2018

INDKALDELSE TIL ELEKTRONISK GENERALFORSAMLING I

ERSTATNINGSFORENINGEN FJERNVARMESAGEN

30.oktober til 6. november 2018

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1) Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Ole Jespersen

2) Beretning fra bestyrelsen – vedhæftet denne mail

3) Godkendelse af regnskabet – vedhæftet denne mail

4) Behandling af indkomne forslag

5) Fastsættelse af kontingent – bestyrelsen indstiller, at vi fortsætter uden kontingent og med 300 kr. i indmeldelsesgebyr

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
    På valg er hele bestyrelsen: formand Ole Jespersen, kasserer Jørgen Børsting, Leo Nørgaard, Ole Capion og Anne Kieffer-Olsen. Alle er villige til genvalg, og bestyrelsen anbefaler genvalg.

7) Valg af revisor – bestyrelsen indstiller genvalg af Flemming Laigaard.

8) Eventuelt

Generalforsamlingen foregår elektronisk i dagene  fra og med den 30. oktober til og med den 6. november 2018.

Eventuelle forslag skal med begrundelse sendes til  generalforsam.fjernvarmesagen@gmail.com  senest den 23. oktober og vil derefter blive udsendt til medlemmerne pr. mail.

Den 30. oktober åbnes på http://www.fjernvarmesagen.dk en ny fane med navnet Generalforsamling 2018. Her kan man stille spørgsmål til og kommentere generalforsamlingens punkter. Fanen lukkes igen den 6. november.

 Er der herefter behov for afstemning(er), udsendes en ny mail til foreningens medlemmer, ellers  vil generalforsamlingen betragtes som afsluttet.

 Hvis man følger bestyrelsens indstillinger, behøver man ikke at foretage sig noget. Ingen reaktion opfattes som tilslutning til bestyrelsen.


12 Juli 2017

Endnu en sejr.

Så har Vestre Landsret endelig talt: Erstatningssagen mod den daværende ledelse af Viborg Fjernvarme kan køre som gruppesøgsmål.

Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen har dermed vundet endnu en afgørende sejr, så der er grund til fest!

Vi har også ventet længe. To gange har landsretten udsat sin afgørelse, og så er den endda ikke helt færdig. For retten har ikke taget endelig stilling til hvem, der kan deltage i gruppesøgsmålet, herunder hvorvidt forbrugerne hos Overlund Fjernvarme og hos boligselskaberne Viborg og Sct. Jørgen også kan deltage. Sagens parter har nu frist frem til den 9. august til at komme bemærkninger om det spørgsmål.


15 Juni 2017

Udsat igen

Så var det i dag, at Veste Landsret skulle komme med sin afgørelse af, om erstatningssagen mod den tidligere ledelse af Viborg Fjernvarme efter geotermi-skandalen kan køre som et gruppesøgsmål.

Desværre må vi endnu engang ruste os med tålmodighed. Landsretten har meddelt, at tidspunktet for afgørelsen atter er ændret, denne gang til den 12. juli 2017, på grund af ferieafholdelse og andre opgaver.


24 April 2017

Afgørelse den 17. maj

Onsdag den 17. maj falder Vestre Landsrets afgørelse om, hvorvidt den vil anerkende Erstatningsforeningen Fjernvarmesagens søgsmål mod den tidligere bestyrelse og direktør for Viborg Fjernvarme som et gruppesøgsmål.

Efter et forberedende retsmøde i sidste uge, står spørgsmålet til tre mulige udfald: 1)At landsretten afviser søgsmålet, 2)at landsretten følger vor påstand om, at alle fjernvarmebrugere i Viborg kan omfattes af et gruppesøgsmål, og endelig 3)at kun medlemmerne af Viborg Fjernvarme, men ikke forbrugerne i Overlund og de to almennyttige boligselskaber kan omfattes.

Godkender landsretten, at sagen kan køre som gruppesøgsmål, får vi en frist til, at såvel foreningsmedlemmer som andre fjernvarmebrugere, der kan omfattes af gruppesøgsmålet, rent juridisk tilmelder sig det.


29 Marts 2017

Generalforsamling i Viborg Fjernvarme
Onsdag den 26. april kl. 19.00 holder Viborg Fjernvarme generalforsamling i Tinghallen, og Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen vil gerne opfordre alle til at deltage.

Ole Jespersen, formand for Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen, sidder i Viborg Fjernvarmes bestyrelse og er i år på valg. Det er af uvurderlig betydning for foreningen, at han bliver genvalgt. Vort bestyrelsesmedlem Leo Nørgaard, der er suppleant til bestyrelsen, er ligeledes på valg, og også ham ønsker vi genvalgt.

Senest onsdag den 5. april skal man bestille adgangskort til generalforsamlingen. Det gøres på
Viborg Fjernvarmes hjemmeside
http://www.viborg-fjernvarme.dk/nyheder/generalforsamling-2017.aspx

Kan man ikke deltage, opfordrer vi til, at man giver fuldmagt til en anden fjernvarmebruger. Det kan gøres på det samme link.

På generalforsamlingen fremsætter bestyrelsen forslag til vedtægtsændring, så formand og næstformand i Energi Viborg Kraftvarme fremover får plads i Viborg Fjernvarmes bestyrelse på betingelse af, at fjernvarmens formand og næstformand til gengæld får plads i Energi Viborg Kraftvarmes bestyrelse.
Dette forslag kan forventes at vække en del debat, idet det kan opfattes som første skridt mod at lægge Viborg Fjernvarme og Energi Viborg Kraftvarme sammen i ét selskab.
Med venlig hilsen
Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen


23 Februar 2017

Forsinkelse i erstatningssagen

Så er der opstået en mindre forsinkelse i selve vor erstatningssag mod den daværende direktør og bestyrelse for Viborg Fjernvarme. Sagen blev i februar 2016 oversendt fra Viborg Byret til behandling i Vestre Landsret som første instans, og første juridiske trin er, at landsretten skal tage stilling til, om sagen kan køre som gruppesøgsmål, således som Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen ønsker. Siden februar har vor advokat Henrik Puggaard, LETT advokaterne i Aarhus, og modpartens advokat forelagt processkrifter. Et forberedende retsmøde, hvor advokaterne og retten skal aftale den videre proces i landsretten var berammet til den 8. marts 2017, men er nu blevet omberammet til onsdag den 19. april.
Vi forventer, at spørgsmålet om gruppesøgsmålets godkendelse vil blive afgjort i første halvdel af 2017. Hvis gruppesøgsmålet bliver godkendt, vil der være en tilmeldingsrunde, hvor foreningens medlemmer skal tilmelde sig selve gruppesøgsmålet.
Herefter vil sagen blive behandlet af landsretten på linje med andre retssager.


24 Februar 2016

Teknisk rapport støtter forbrugerne.

Så har det tekniske medlem af Komiteen af kritiske fjernvarmebrugere, civilingeniør Leo Nørgaard, gennemarbejdet den tekniske rapport om geotermiprojektet, som vi midt i januar langt om længe fik vredet ud af Energi Viborg.

Hans konklusion er, at den på afgørende punkter giver oplysninger, vi tidligere har efterlyst, og som underbygger og understøtter vore indvendinger mod anerkendelsen af en række omkostninger som nødvendige – i Varmeforsyningslovens forstand – til efterforskningsformål.

”Nødvendige” efterfoskningsudgifter må nemlig godt lægges på prisen, selv om der aldrig blev nogen produktion. Men det må investeringer med henblik på produktion ikke.

Rapporten bestyrker os i den opfattelse, at mindst 90 millioner kroner blev investeret med henblik på produktion frem for efterforsking og derfor ikke kan lægges på varmeprisen.
Foreløbig har Energitilsynet afgjort, at i hvert fald godt 8 af de 165 millioner blev brugt med henblik på produktion og derfor ikke må opkræves over varmeprisen.
Energi Viborg vil lægge samtlige udgifter på varmeprisen og har derfor anket Energitilsynets afgørelse til Energiklagenævnet.
Den tekniske rapport indgik ikke i Energitilsynets sagsbehandling, og derfor har vi nu skrevet til Energiklagenævnet, gjort opmærksom på den og understreget vore konklusioner.

Helt afgørende er, at der ikke blev boret lodret, men skråt for at finde det varme vand. Den eneste grund til at vælge skrå boring er, at en skrå boring kan bruges til produktion. Den ellers grundige rapport fortæller ikke, hvornår, af hvem eller hvorfor beslutningen om at bore skråt blev truffet. Til gengæld fastslår den, at en lodret boring ville være hurtigere og mere problemfri, og det fremgår, at man oprindeligt regnede med, at Kvols-2 skulle være lodret. En lodret boring kunne være gennemført på 28-30 dage – der blev i stedet brugt 180 boredage til at bore skråt.
Samtidig valgte man en større borediamter, hvilket yderligere fordyrede arbejdet til blandt andet rør og boremudder samt den efterfølgende miljø-behandling af mudderet. Eneste grund til at vælge en større diameter er, at boringen senere ville kunne bruges til produktion.
Energiklagenævnet har ikke givet komiteen høringsret, således om Energitilsynet gjorde. Men vi har fået løbende aktindsigt og skulle derfor blive holdt orienteret. Hvonår Energiklagenævnet når en afgørelse er uvist. Seks af nævnets syv jurister er fratrådt, fordi nævnet skal flyttes fra København til – Viborg! Medarbejderflugten forsinker selvfølgelig sagsbehandlingen.

Herunder kan man se Leo Nørgaards samlede notat og overvejelser til resten af komiteen:

Notat vedr. teknisk rapport

Selve den lange tekniske rapport, der er på engelsk, ligger på Energi Viborgs hjemmeside http://www.energiviborg.dk/images/pressemeddelelser/Teknisk_evalueringsrapport_geotermi.pdf


27 Oktober 2015

Energi Viborg vil beholde vore 25 millioner
Energi Viborg har allerede inddraget 39,6 millioner kroner, som Viborgs fjernvarmeforbrugere skulle have haft retur, fordi de i 2014 betalte en for høj pris for varmen.

Nu vil det kommunalt ejede og drevne selskab også beholde de 25 millioner kroner, som forbrugerne skal have tilbage for varmeåret 2015, hvor vi også er blevet opkrævet for meget.

– Energi Viborg opfatter åbenbart forbrugernes lommer som et tag selv-bord. Det er utilstedeligt – vi har aldrig set et regnskab, og vi kan ikke på varmeregningen se, hvor meget vi har betalt til geotermien eller på hvilket grundlag, siger formanden for Komiteen af kritiske Fjernvarmebrugere og for Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen, Ole Jespersen.

Han tilføjer, at både komité og forening med næb og klør vil kæmpe for, at Energi Viborg ikke slipper af sted med endnu engang at beholde forbrugernes penge.

Pengene skal bruges til at nedbringe gælden for geotermi-projektet, og det er til gavn for forbrugerne, argumenterer Energi Viborg.

At Energi Viborg pludselig skulle varetage forbrugernes interesse er noget helt nyt. Hidtil har der kun lydt én sang fra selskabet og dets ejer, Viborg Kommune: ”Forbrugerne skal betale alle udgifter til geotermi-skandalen, for det har Viborg Byråd besluttet.”

At Energitilsynet har fastslået, at den beslutning er truffet på et fejlagtigt grundlag, fordi det er i strid med loven at lægge alle udgifter på prisen, vil Energi Viborg ikke rette sig efter. Man vil anke afgørelsen.

Det står fast, at mange af millionerne fra Kvols må lægges på varmeprisen, men hvordan og over hvor mange år skal forhandles med Energitilsynets sekretariat. I sin pressemeddelelse skriver Energi Viborg, at man har fremlagt en afviklingsplan for tilsynet. Det passer ikke. Da vi i komiteen bad tilsynets sekretariat om at se den fremlagte plan, havde man den ikke. Det viste sig, at der, ifølge Energi Viborg, er ”en fejlagtig formulering” i selskabets egen pressemeddelelse – planen kan først ventes midt i november, hedder det sig nu.


23 Oktober 2015

Fri proces til fjernvarmebrugerne i Viborg

Civilstyrelsen har nu bevilget fri proces til gruppesøgsmål for Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen i den retssag, som foreningen efter geotermiskandalen i Kvols har anlagt mod seks tidligere bestyrelsesmedlemmer og den tidligere direktør i Viborg Fjernvarme.
Foreningen vil kræve erstatning for sine medlemmers tab ved geotermiprojektet, der i sommeren 2012 blev lukket ned uden resultat, efter at der var brugt 165 millioner kr. Viborg Fjernvarmes generalforsamling havde kun besluttet at bruge 11-13 millioner kr. på efterforskning.
– Vi har på varmeforbrugernes vegne vundet et vigtigt slag efter at have kæmpet siden marts 2012, da skandalen blev åbenbar, så det er en stor dag for os. Næste skridt bliver, at Retten i Viborg tager stilling til, om sagen på grund af sin principielle karakter med det samme skal for landsretten. Det har vor advokat, Henrik Puggaard, Lett-Advokatpartnerselskab, Aarhus, anmodet om, oplyser erstatningsforeningens formand Ole Jespersen.

Han er meget tilfreds med Civilstyrelsens afgørelse, som han kalder klokkeklar. Bevillingen til fri proces er givet i henhold til den paragraf, der taler om sager, der er af principiel karakter eller af almindelig offentlig interesse.
– Vores sag opfylder efter min opfattelse begge betingelser, og bevillingen dækker vore omkostninger til advokatbistand under sagens forløb samt eventuelle sagsomkostninger, som vi måtte blive pålagt at betale, siger Ole Jespersen.
Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen tæller i dag over 1600 medlemmer, der ligesom alle andre fjernvarmeforbrugere i Viborg allerede er i gang med at betale kæmperegningen for hullet i Kvols via en forhøjet varmepris.


13 Maj 2015

To dages retssag om Henry Juul

På onsdag indledes i Retten i Viborg den retssag, som Viborg Fjernvarmes tidligere direktør Henry Juul Nielsen gennem sin organisation Lederne, har anlagt mod Viborg Fjernvarme for uberettiget bortvisning.

Henry Juul Nielsen blev bortvist af den daværende bestyrelse i august 2012, efter at geotermi-projektet i Kvols blev stoppet. Begrundelsen var, at han var ansvarlig for det fejlslagne projekt, der som bekendt vil koste fjernvarmebrugerne langt over 100 millioner kroner.

Henry Juul har siden krævet erstatning for uberettiget bortvisning, og det er over et år siden, at Lederne udtog stævning mod Viborg Fjernvarme.

Henry Juul, der ledede Viborg Fjernvarme i 22 år, blev for to år siden ansat som projektleder hos Grontmij i Aarhus, men bor stadig i Birgittelyst.

Det fremgår ikke af retslisten, hvor stor en erstatning Henry Juul kræver, men i den slags sager vil der typisk være tale om krav om flere års løn og dermed et million-beløb.

Retten i Viborg har afsat både onsdag og torsdag til sagen, hvor Viborg Fjernvarme repræsenteres af advokat Morten Eisensee, der er chefkonsulent i Dansk Industri og ekspert i ansættelsesret, mens Ledernes advokat Niels Nehrkorn møder for Henry Juul Nielsen.

Sagen begynder kl. 9 i retssal E, og da retsmødet er offentligt, kan alle overvære den. Retten i Viborg ligger på Klostermarken 10.9 april 2015

Kære medlem af Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen.

Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen har nu stævnet den daværende bestyrelse og direktør for Viborg Fjernvarme for at få erstatning for det store tab, som fjernvarmeforbrugerne i Viborg blev påført af det fejlslagne geotermiprojekt i Kvols.
Stævningen er af foreningens advokat Henrik Puggaard, Advokatfirmaet Lett i Aarhus, indleveret til retten i Viborg, og samtidig har advokaten søgt Civildirektoratet om fri proces til retssagen.
– Det er forløsende, at vi nu har indledt det retslige efterspil, siger erstatningsforeningens formand Ole Jespersen.

Hvornår sagen kommer for retten, kan endnu ikke siges. Advokaten har bedt retten i Viborg overføre den til Vestre Landsret på grund af dens principielle indhold, og det tager også tid for Civildirektoratet at behandle ansøgningen om fri proces.

KOM TIL GENERALFORSAMLING

Men allerede TIRSDAG den 21. APRIL har Viborg Fjernvarme generalforsamling, og vi vil opfordre vore medlemmer til at møde op. Erstatningsforeningens formand, Ole Jespersen, sidder i Viborg Fjernvarmes bestyrelse. Han er på valg, og det er af uvurderlig betydning for os, at han bliver genvalgt.

Senest den TIRSDAG den 14. APRIL skal man bestille adgangskort. Det kan gøres ved at sende en mail til post@viborg-fjernvarme.dk eller ved at ringe til Viborg Fjernvarme på 87 27 58 00.

Kan man ikke deltage i generalforsamlingen, opfordrer vi til, at man giver fuldmagt til en anden fjernvarmebruger. Også det kræver en henvendelse til Viborg Fjernvarme senest den 14. april, hvor man skal oplyse hvem, man ønsker at give fuldmagt til. Så får man med posten et adgangskort, som man skal give videre til fuldmagtstageren. En person kan højst have tre fuldmagter.

Du kan se mere om generalforsamlingen og proceduren om adgangskort m.m. på Viborg Fjernvarmes hjemmeside viborg-fjernvarme.dk


6 marts 2015

Så lød startskuddet til retssag

Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen har nu aftalt med advokatfirmaet Lett, at det for os søger om, at vi kan anlægge en sag mod Viborg Fjernvarmes ledelse under geotermiprojektet i Kvols som et gruppesøgsmål og i samme forbindelse ansøge om fri proces.

Det skete forleden på et møde mellem bestyrelsen og advokatfirmaet, hvor vi gennemgik den juridiske undersøgelse af sagen.

­ Det bliver vort første skridt, og undervejs i sagen vil det blive vurderet, om andre relevante ansvarlige skal inddrages, oplyser foreningens formand Ole Jespersen.

­ Da ingen på nuværende tidspunkt kender den endelige størrelse på regningen til forbrugerne, kan vi ikke sætte beløb på vort erstatningskrav. Foreløbig bliver der derfor tale om et såkaldt anerkendelsessøgsmål om, at fjernvarmeforbrugerne skal friholdes for tab i form af forhøjede fjernvarmepriser, forklarer Ole Jespersen.

Efter at geotermiprojektet blev lukket ned i sommeren 2012, er regningen gjort op til 165 millioner kroner. Energi Viborg, der i marts 2012 overtog det fra Viborg Fjernvarme, tilbageholdt allerede sidste år 27 millioner kroner, som forbrugerne ellers skulle have haft i tilbagebetaling, efter at Energitilsynet i sommeren 2014 tilkendegav, at mindst 140 millioner må lægges på varmeprisen.

Energitilsynet har dog endnu ikke meddelt, hvordan og over hvor mange år Energi Viborg kan opkræve pengene, ligesom Energi Viborg fastholder, at det vil lægge alle 165 millioner på prisen.

Siden har Energi Viborg, dog bebudet en erstatningssag mod firmaet Ross Engineering.

Så der er nok at vente på, og vi forbrugere må væbne os med tålmodighed – også i vor egen sag. Det kan tage lang tid at behandle en ansøgning om fri proces til et gruppesøgsmål.


21 januar 2015

Energi Viborg Kraftvarme retter erstatningskrav mod Ross Engineering.

Det er i dag blevet meddelt, at Energi Viborg Kraftvarme vil kræve 10 millioner kr. af Ross Engineering, der stod for boringen af hullet i Kvols.
Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen hilser det velkomment, at der nu også er andre end os, der forsøger at mindske fjernvarmebrugernes tab, men undrer os over, at Energi Viborg ikke tidligere har meldt ud, at man arbejdede med det spørgsmål. læs pressemeddelelsen her http://www.energiviborg.dk/images/pressemeddelelser/Pressemeddelelse_geotermi__21._januar_2015.pdf


21 december 2014

Medlemsnyt  fra Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen.

Ole Jespersen – ny formand

Kære medlem.

Så har vi fået ny formand efter Flemming Præstegaards død i sidste måned. Det har taget nogen tid, fordi vi ville være sikre på at finde den bedste løsning.

 

Den nye formand er Ole Jespersen, der lige fra starten har været med i arbejdet både i Komiteen af kritiske fjernvarmebrugere og senere i erstatningsforeningens bestyrelse. Ole sidder også i bestyrelsen for Viborg Fjernvarme, valgt af forbrugerne.

 

– Det er en svær opgave at skulle overtage efter Flemming Præstegaard, men jeg tør påtage mig opgaven, fordi jeg ved, at vi har en stærk bestyrelse, som jeg kan trække på, ligesom flere af foreningens medlemmer er aktive rådgivere, siger Ole Jespersen.
Ole Capion har sagt ja til at overtage den ledige plads i bestyrelsen. Han har gennem sin karriere været leder af virksomheder med internationale relationer, vicedirektør på kunstmuseet ARoS samt stået i spidsen for flere forskellige opgaver inde for kultur og oplevelsesvirksomheder. Ole Capion bor med sin familie i midtbyen og er beskæftiget med rådgivnings- og konsulent-opgaver.
Bestyrelsen vil ikke lægge skjul på, at Flemming Præstegaards død var et næsten lammende slag, men vi er nu parate til at tage arbejdet op med fornyet kraft.

 

Status er, at advokatfirmaet Lett ikke som lovet har kunnet aflevere en juridisk oversigt inden nytår. Arbejdet har vist sig mere omfattende end ventet, og oversigten bliver nu først færdig i januar.

 

Energitilsynet og Energi Viborg forhandler fortsat om, hvorvidt der må lægges 140 eller 165 millioner kroner på varmeprisen. Disse forhandlinger forventes nu færdige i første kvartal af 2015. Energi Viborg vil anke forhandlings-resultatet, hvis ikke det giver lov til at opkræve alle 165 millioner kroner over varmeprisen. En ankesag kan forventes at vare mellem et halvt og et helt år.

I mellemtiden vil tilsynet ikke modsætte sig, at Energi Viborg beholder de 26 millioner kroner, som varmeforbrugerne ellers skulle have haft tilbage i år.

Så uanset om vi vil eller ej, er vi allerede begyndt at betale regningen og blive påført det tab, som vi ønsker erstatning for.

 

Og så vil vi gerne takke for den store opbakning, foreningen har fået af jer medlemmer, og ønske jer en glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen

                                                                                                        bestyrelsen


23 november 2014

Ved Flemming Præstegaards død

Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen har lidt et stort tab. Torsdag den 13. november døde Flemming Præstegaard, 72 år, pludseligt.

Foreningen mistede dermed ikke kun sin formand, men også den mand, der reelt har skabt foreningen, idet han lige fra begyndelsen har været primus motor, igangsætter, idémand, administrator, organisator og alt muligt andet.

Drivkraften bag hans store indsats var harme over den måde, hvorpå den daværende ledelse for Viborg Fjernvarme og Viborg Byråd håndterede geotermiprojektet. At man uden videre brugte millioner af andres penge – uden at spørge dem, stred i den grad mod Flemmings grundlæggende holdning om, at man bør opføre sig ordentligt og anstændigt over for hinanden.

I en sådan situation kunne Flemming ikke undlade at handle, for hans opfattelse var, at man som borger har pligt til at engagere sig og gøre en indsats for fællesskabet og den enkelte.

Som 14-årig kom han i lære i brugsen i sin fødeby Hørby ved Hobro og gjorde karriere i FDB, indtil han i 1980 blev forretningsfører i DLG Aalestrup og seks år senere i DLG Viborg. Da flyttede familien ind på Harehøjen. I 2000 fratrådte han i forbindelse med omstruktureringer, men kastede sig ud i at oprette Senior-Erhverv, hvor han blev landskoordinator, indtil han i 2004 gik på efterløn. Det gav tid til formandskab for den lokale billardklub, til at deltage i debatten via talrige læserbreve og engagere sig politisk som lokalformand for Liberal Alliance, i Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen og senest også som medlem af Viborg Fjernvarmes bestyrelse, hvor han repræsenterede Boligselskabet Viborg, idet han og hans kone, Ritha, for nylig flyttede ind i afdelingen på Asmild Kær.

Flemmings store lydhørhed over for andres synspunkter, hans stilfærdige, men vedholdende måde at argumentere på og formidle samarbejde på samt hans store idé- og initiativrigdom og brede kontaktflade har haft stor betydning for foreningen.
Savnet af ham bliver stort, men han nåede at få foreningen stiftet, advokaten sat i arbejde og erstatningssagen dermed sat på skinner– nu er det så op til os i bestyrelsen at videreføre arbejdet.

Vi er endnu ikke kommet os over chokket og sender vor varmeste deltagelse til Flemmings efterladte kone, to døtre og svigersønner og de fire datter-døtre.
Vi regner med at holde bestyrelsesmøde i den kommende uge og vil, når vi har fået det fulde overblik, lave en status til medlemmerne.

Bestyrelsen


29 september 2014

Medlemsnyt fra Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen

Kære medlem. Vi har i dag udsendt denne pressemeddelelse.
Nyt skridt på vej mod erstatningssagen

På et møde med advokatfirmaet LETT i dag har bestyrelsen for Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen givet grønt lys for, at man kan fortsætte arbejdet med at afdække, hvorvidt der er grundlag for at føre et gruppesøgsmål og søge fri proces til erstatningssager mod de ansvarlige for geotermiskandalen i Kvols.

– Advokaten har gennemgået rigtig mange papirer i sagen, og der er grundlag for at gå videre med de juridiske vurderinger, siger erstatningsforeningens formand Flemming Præstegaard.

Han forventer, at der kan foreligge en endelig juridisk vurdering i løbet af efteråret. Den skal danne grundlag for en beslutning om, hvorvidt der skal anlægges en erstatningssag og for vurderingen af, hvem der i givet fald skal rejses sag mod.

– At der er behov for at rejse sag, er der for mig og resten af bestyrelsen ingen tvivl om. Allerede nu begynder fjernvarmebrugerne at betale regningen på de 165 millioner kroner i og med, at Energi Viborg Kraftvarme ikke lader 26 millioner kroner, der er betalt for meget for den seneste fyringssæson, gå tilbage til forbrugerne, siger Flemming Præstegaard.

Erstatningsforeningen har nu rundet et medlemstal på 1600, der alle har betalt 300 kroner i indmeldelsesgebyr, der bl.a. skal dække advokatregningen. Man skal være medlem af foreningen for at få del i en erstatning, og man kan stadig nå at melde sig ind.
Venlig hilsen
bestyrelsen


28 september 2014

Læste du artiklerne i dagens gratisudgave af Viborg Stifts Folkeblad ?
– Ellers kan du stadig nå det søndag, hvor der er gratis adgang til Folkeblades web udgave.

http://viborg-folkeblad.dk/viborg/hullet-i-kvols-genaabnes-naeppe

http://viborg-folkeblad.dk/viborg/uenighed-om-millioner-ender-i-klagenaevn

hulletikvols


4 juli 2014

Nedenstående nyhedsbrev er d.d. udsendt til vores medlemmer:

Medlemsnyt fra Fjernvarmesagen

 Så har vi passeret et medlemstal på 1500 medlemmer, og flere kommer fortsat til. Mange  spørger, hvad Energitilsynet egentlig har besluttet om hullet i Kvols og om, hvordan det påvirker den sag, som Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen forbereder.

Energitilsynet kom med en tilkendegivelse om, at mindst 140 af de 165 millioner kroner, som geotermiprojektet kostede, er gået til efterforskning og derfor kan lægges på varmeprisen.

 De sidste 10-25 millioner vurderes umiddelbart ikke brugt til efterforskning og skal nok betales af Viborg Fjernvarme ifølge aftalen fra 2012, da Energi Viborg overtog projektet fra Viborg Fjernvarme. Og Viborg Fjernvarme – det er også os forbrugere.

  I tilkendegivelsen understreger Energitilsynet, at det ikke tager stilling til en række komplicerede problemer, men henviser dem til civilretslig afgørelse. Og netop det civilretslige er Erstatningsforeningens opgave, for kun via kontante erstatninger fra de ansvarlige for skandalen kan vi medlemmer få i hvert fald nogle af geotermi-pengene hjem igen.

  Hvordan og over hvor lang tid de mange penge kan opkræves, skal forhandles mellem tilsynet og Energi Viborg, men Energi Viborg har taget forskud på glæderne ved allerede nu at ville beholde ca. 26 millioner kroner, som vi forbrugere betalte for meget sidste år, fordi vi havde en mild vinter, og gasprisen var lav.

  Varmeforsyningsloven siger, at såkaldt overdækning det ene år skal udlignes året efter, så  fjernvarmeforbrugere i hele Danmark vil få penge retur.  Men altså ikke i Viborg, fordi Energi Viborg ser chancen for at beholde dem og derved få et ekstraordinært afdrag på geotermi-regningen.

Som erstatningsforening kan vi ikke anke eller klage over denne helt uhørte beslutning, men ledelsen i Viborg Fjernvarme har heldigvis protesteret, desværre hidtil forgæves.

  Advokat Henrik Puggaard og hans team er i gang med at kortlægge sagens tilgængelige materiale. En række forhold skal belyses nærmere, blandt andet via aktindsigt hos relevante myndigheder. I september forventer bestyrelsen at modtage et arbejdsdokument med de mulige ansvarstemaer, hvorefter vi sammen med advokaten beslutter, hvad der yderligere bør undersøges, inden vi kan konkludere, om nogle og i givet fald hvem, der har foretaget ansvarspådragende handlinger, der kan føre til en kontant erstatning.

  Siden geotermi-projektet blev stoppet af byrådet i juni 2012, er det kun Fjernvarmesagen, der har varetaget forbrugernes interesser.

  Modsat har et enigt byråd, bestyrelsen for Energi Viborg og bestyrelsen for Viborg Fjernvarme  hver for sig betalt for mange advokattimer for at frikende sig selv – og for at overbevise myndighederne om, at forbrugerne skal betale det hele, uagtet at vi kun har bevilget 11-13 millioner kr. til at undersøge, om geotermi var lønsomt for os.

Du kan selv se sagens dokumenter på http://www.fjernvarmesagen.dk

Det er også her, at man kan melde sig ind i foreningen. Spred det blandt familie, venner og bekendte – lejere såvel som ejere – for vi er begyndt at betale regningen for hullet i Kvols.

 Vi ønsker alle en god sommer. Vi venter ikke at der bliver væsentlige nyheder at informere om, men vi følger naturligvis sagen hele tiden.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen


26 juni 2014

Energitilsynets afgørelse er blevet offentliggjort, se venligst herunder.

Pressemeddelelse fra Energitilsynet:

PressemeddelelseEnergiViborgKraftvarme til off

Spørgsmål og svar (FAQ) :

Viborg spørgsmål-svar endeligt endelig til off

Erstatningsforeningen Fjernvarmesagens medlemsorientering:

medlemsorienteringsmail


7 maj 2014

Derfor 300 kroner nu

Flere har spurgt, hvad vi skal bruge de 300 kroner til, som man skal betale ved indmeldelse i Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen.

De skal først og fremmest bruges til at betale advokatfirmaet Lett, der hidtil har rådgivet os gratis, for det juridiske arbejde med at forberede gruppesøgsmål og søge fri proces.

Den fri proces gælder kun det juridiske arbejde, der skal laves, efter at vi har fået den bevilget.

Advokaten har anslået, at forberedelserne vil koste mellem 100.000 og 200.000 kroner (!). Vi finder, at 300 kroner er et passende beløb – hverken for stort eller for lille – at bede fjernvarmebrugerne om.

Samtidig mener vi, at hvis ikke 600-1000 af Viborgs mange tusinde fjernvarmemodtagere – både ejere og lejere – vil bakke op med 300 kroner, må vi konkludere, at vi er en bande krakilske kværulanter uden folkelig opbakning og droppe sagen.

Hvis det skulle ske, returnerer vi de 300 kroner til indbetalerne – dog minus de udgifter, vi har pådraget os i forbindelse med mødet mandag.

Får vi derimod tilstrækkelig opbakning, skal vi ud over til advokat-regningen også bruge penge til drift af foreningen, blandt andet hjemmeside, bank o.l. Hidtil har komité-medlemmer betalt alle udgifter af egne lommer.

Driften vil ikke koste ret meget – cirka 10.000 kr. om året – og hvis rigtig mange betaler 300 kroner, kan pengene måske dække alle udgifter i mange år frem. Bliver vi relativt få, kan det måske blive nødvendigt at opkræve et lille kontingent hos medlemmerne.

Vi kan ikke garantere gevinst på denne ”lottokupon” til 300 kroner, men uden den kan du ikke få del i ”gevinsten” fra en erstatningssag.

Vi kan garantere, at du får de fleste af dine penge tilbage, hvis ”lotteriet” bliver aflyst, og det bliver det stensikkert, hvis for få melder sig ind.

 Og i så fald kan vi alle sammen – lejere som ejere – belave os på at betale ekstra 100 kroner på varmeregningen hver måned i 20 år.


6 maj 2014

Fjernvarmesagen har brug for dig

Mandag den 12. maj er det knald eller fald for fjernvarmesagen, og derfor har vi brug for dig. Vi håber, at du kommer i Tinghallen til informationsmødet kl. 19 med advokat Henrik Puggaard, Advokatfirmaet Lett, Aarhus.

Vi beder dig også om at være ambassadør for os og få naboer og andre fjernvarmebrugere – lejere såvel som ejere – i dit netværk til at deltage. Der er gratis adgang. Der er intet traktement, men baren i foyeren er åben både før og under mødet.

Vi skal have mindst 600-1000 medlemmer i Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen for at kunne gå videre med at søge fri proces og anlægge gruppesøgsmål mod de ansvarlige for geotermiskandalen i Kvols, der ellers vil koste os hver 100 kroner om måneden i 20 år.

Og nu er der styr på elektronikken til banken, så du allerede nu kan melde dig ind via vores hjemmeside www.fjernvarmesagen.dk. , hvor du også kan se foreningens vedtægter.

Du skal klikke i fanen indmeldelse øverst til venstre på siden og følge anvisningerne. Du modtager derefter en mail om, hvordan du skal indbetale 300 kroner. Først når de er betalt, er du medlem.

Man skal være medlem af erstatningsforeningen for at få del i en erstatning.

Vi glæder os til at se dig på mandag og besøg os også på facebook.

Se vores annonce i Viborg Stifts Folkeblad her


28 april 2014

Læserbrev:

Anne Kieffer-Olsen, Sct. Laurentii Vej 16 F, st.tv., Viborg, Komiteen af kritiske Fjernvarmebrugere: To øl og en lottokupon, nejtak 28.04.14


27 april 2014

Sejr og nederlag på fjernvarmens generalforsamling

Flemming Præstegaard, formand for Komiteen af kritiske fjernvarmebrugere, er nu medlem af Viborg Fjernvarmes bestyrelse, indstillet af Boligselskabet Viborg.

Den sejr vandt vi på fjernvarmens generalforsamling torsdag den 24. april. Dermed har komiteen nu to medlemmer i bestyrelsen, da Ole Jespersen blev valgt ind sidste år. Desuden vandt Leo Nørgaard posten som suppleant efter Bjarne B. Jensen, der er flyttet fra byen, så vi har et tredje bestyrelsesmedlem stående parat i kulissen.

Til gengæld led vi nederlag i afstemningen om vort forslag om, at Viborg Fjernvarme på  generalforsamlingen i 2015 skulle fremlægge et forslag om sammenlægning med Energi Viborg. Det til trods for, at både Boligselskabet Sct. Jørgen og Boligselskabet Viborg var parate til at støtte det.

Men bestyrelsens flertal havde allieret sig med de store, private udlejere, som fremsatte et ændringsforslag og vedtog det med deres lejeres stemmer.

Inden afstemningen truede fjernvarmens formand med, at bestyrelsens flertal ville gå af, hvis vort forslag eller et – i vore øjne godt – ændringsforslag fra boligforeningerne blev vedtaget.

Da samme formand gav klart udtryk for, at der kun er forbrugerne til at betale de 165 millioner kroner for hullet i Kvols, har vi som forbrugere stadig kun én mulighed for at begrænse det tab, vi kommer til at lide.

Det er via et gruppesøgsmål med fri proces at kræve erstatning af de ansvarlige for skandalen.

For at kunne gøre det, skal op mod 1000 fjernvarmebrugere melde sig ind i Erstatningsforeningen Fjernevarmesagen.

Derfor mød op i Tinghallen den 12. maj kl. 19 og hør om erstatningsforeningen.

Ellers kommer du, uanset om du er ejer eller lejer, til at betale ekstra 100 kroner om måneden i 20 år på din varmeregning.


22 april 2014

Så mødes vi til orientering

Så lyder startskuddet til indsatsen mod regningen for hullet i Kvols til Viborg Fjernvarmebrugere

Mandag den 12. maj kl. 19.00 i Tinghallen

På mødet orienterer Flemming Præstegaard, formand for Komiteen af kritiske Fjernvarmebrugere, om sagen, der står til at koste hver enkelt varmebruger, ejere som lejere, cirka 100 beskattede kroner hver måned i 20 år.

Advokat og partner Henrik Puggaard, LETT Advokatfirma, Aarhus, fortæller nærmere om de juridiske aspekter i, hvordan vi gennem en erstatningsforening kan søge fri proces til gruppesøgsmål for at få erstatning fra de ansvarlige for skandalen.

På mødet åbner vi samtidig for indmelding i erstatningsforeningen. Det koster 300 kroner at melde sig ind, og man skal være medlem for at deltage i gruppesøgsmålet.

Skal foreningen blive en realitet, kræver det opbakning af varmeforbrugerne. Mellem 600 og 1000 skal tilslutte sig, for at vi kan gå videre.

Så derfor: Sæt kryds i kalenderen og sig det til dine naboer.

Vi skulle gerne være parate, når Energitilsynet træffer sin beslutning. Både Viborg Fjernvarme og Energi Viborg har søgt om forlængelse af høringsfristen – og fået det.

Fristen udløber nu den 15. maj.


8 april 2014

Vi fremskynder erstatningsforening!

Komiteen af kritiske Fjernvarmebrugere har nu holdt møde om Energitilsynets udkast til en afgørelse om, at næsten hele regningen for hullet i Kvols kan lægges på varmeprisen.

Vi besluttede ikke at vente på tilsynets endelige afgørelse i slutningen af maj, før vi indkalder til orienterende møde og åbner for tilmelding til den erstatningsforening, der vil arbejde på at kræve erstatning af de ansvarlige for fadæsen og dermed nedbringe fjernvarmebrugernes betaling for den.

Som det ser ud lige nu, vil forbrugerne hos Viborg Fjernvarme hver især komme til at hænge på en  regning på over 25.000 kroner incl. moms plus forrentning, vist nok op til 6 procent årligt, indtil betaling. Vi forventer ikke, at det beløb vil blive væsentligt nedsat i Energitilsynets endelige afgørelse, selv om vi naturligvis vil indsende yderligere oplysninger.

Vi mener, at det beløb på 10-25 millioner kroner, som tilsynet finder ikke kan lægges på varmeprisen, fordi de er brugt med henblik på produktion – ikke efterforskning – er alt for lavt.

Tilsynets opdeling i efterforsknings- og produktions-udgifter bygger på tre advokatredegørelser, bestilt og betalt af henholdsvis Viborg Fjernvarme, Energi Viborg og Viborg Kommune. De advokatredegørelser er absolut ikke uafhængige og objektive i forhold til varmeforbrugerne.

Desuden vil vi påpege, at vi finder det uheldigt, at tilsynet som teknisk rådgiverudelukkende har brugt Ross Engineering a/s, der var involveret i projektet. Vi synes, at man bør supplere med oplysninger fra et helt uafhængigt firma.

Vi arbejder nu på at organisere orienteringsmødet, og så snart der er nyt, melder vi ud.

Mød op til Viborg Fjernvarmes generalforsamling

I mellemtiden opfordrer vi til, at man møder op på Viborg Fjernvarmes generalforsamling torsdag den 24. april.

Geotermisagen er ikke på dagsordenen, men må forventes at blive nævnt.

Komiteen af kritiske Fjernvarmebrugere har indsendt et forslag:

”Det pålægges bestyrelsen at udarbejde forslag til en aftale med Energi Viborg om overtagelse af Viborg Fjernvarme, hvilket senest forelægges medlemmerne på den ordinære generalforsamling i 2015.”

Nøjagtig samme forslag har Boligselskabet Viborg og Boligselskabet Sct. Jørgen tidligere fremsat. Da blev det ikke vedtaget.

For at deltage i generalforsamlingen kræves det, at man senest 15. april bestiller adgangskort –

HUSK AT BESTILLE ADGANGSKORT PÅ post@viborg-fjernvarme.dk ELLER Tlf.:87275800

Er man selv forhindret i at deltage, opfordrer vi til, at man giver fuldmagt til en anden fjernvarmebruger. Hvordan det gøres, kan man se på Viborg Fjernvarmes hjemmeside http://www.viborg-fjernvarme.dk


4 april 2014

Energitilsynet: Forbrugerne skal betale

Så har vi fået udkastet til den indstilling om hullet i Kvols, som Energitilsynets sekretariat nu har sendt i høring hos de berørte parter.

Desværre lægges der op til, at hele 140-155 millioner af de 164,5 millioner kroner, som hullet har kostet, kan opkræves via varmeprisen.

Men Energitilsynet ser udelukkende på paragrafferne i Varmeforsyningsloven.

Vor påpegning af, at projektet var i strid med Viborg Fjernvarmes vedtægter, og vore kritikpunkter af blandt andet den daværende bestyrelse og ledelse i Viborg Fjernvarme og den grove overskridelse af budgettet, afvises med, at de ligger uden for Energitilsynets kompetence, fordi det er civilretlige spørgsmål.

Det understreger, at vi nok bliver nødt til at gå rettens vej, hvis vi vil fortsætte kampen. Og det er komiteen indstillet på at gøre.

Vi holder møde på mandag, og selv om komiteen ikke er anerkendt som part i sagen, kan vi alligevel komme med vores bemærkninger, eventuelle rettelser o.l. Blot kan vi ikke anke afgørelsen.

Desuden skal vi planlægge, hvordan vi kommer videre med og hverver medlemmer til den erstatningsforening, som allerede er oprettet med henblik på at rejse sag mod de ansvarlige.

Vi anslår, at mindst 500 skal melde sig ind i foreningen for, at vi kan gå videre med sagen.

Derfor: Spred budskabet, så folk er forberedte, og vi kan mønstre et stort fremmøde, når vi senere indkalder til et orienterede møde om erstatningsforening og erstatningssag med deltagelse af advokat og partner Henrik Puggaard, LETT Advokaterne, Aarhus.

  Efter planen tager Energitilsynet endeligt stilling til sagen på sit møde den 27. maj.

Klik på nedenstående link (åbner i nyt vindue)

Følgebrev

Høringsudkast

Husk at dele på facebook !