Vedtægter

1. Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Erstatningsforeningen FJERNVARMESAGEN
1.2 Foreningens hjemsted er i Aarhus Kommune.

2. Formål

2.1 Foreningens formål er at varetage medlemmernes økonomiske og ideelle interesser i forhold til enhver fysisk eller juridisk person eller offentlig instans, der direkte eller indirekte måtte have påført medlemmerne tab som følge af geotermiprojektet i Kvols.

2.2 Foreningen kan, med henblik på varetagelse af foreningens formål, optræde som grupperepræsentant for foreningens medlemmer i forbindelse med gruppesøgsmål.

3. Medlemmer

3.1 Som medlem af foreningen kan optages enhver fysisk eller juridisk person, der risikerer at lide tab som følge af geotermiprojektet i Kvols, eller sympatiserer med foreningens formål.

3.2 Bestyrelsen kan afvise en indmeldelse eller slette en indmeldt, hvis medlemmet ikke inden for en af bestyrelsen fastsat frist præsterer en efter bestyrelsens skøn tilfredsstillende dokumentation for opfyldelse af medlemsbetingelserne.

3.3 Bestyrelsen kan endvidere afvise en indmeldelse eller slette en indmeldt, hvis medlemmet ikke inden for en af bestyrelsen fastsat frist har afgivet fyldestgørende oplysninger, herunder en e-mail adresse, hvorpå vedkommende kan kontaktes, til brug for foreningens administration.

3.4 Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning ekskludere et medlem, som modarbejder foreningens formål, eller hvis medlemskab er egnet til at forringe foreningens anseelse.

4. Tilmeldingsgebyr og kontingent

4.1 Ved tilmelding til foreningen betales et tilmeldingsgebyr på 300 kr.

4.2 Om nødvendigt opkræves af foreningens medlemmer et årligt medlemskontingent. Dette fastsættes i så fald af bestyrelsen for hvert kalenderår og indbetales senest 2 måneder efter påkrav fra foreningen. Finder indbetalingen ikke sted inden denne frist, ekskluderes restanten fra foreningen, med mindre bestyrelsen træffer anden bestemmelse.

 

5. Varetagelse af foreningens interesser ved søgsmål og i øvrigt

5.1 Foreningen kan ansøge Civilstyrelsen om fri proces til at anlægge et gruppesøgsmål til varetagelse af foreningens formål.

1.1 Foreningen kan engagere en advokat, revisor og andre rådgivere til brug for foreningens virke.

5.2 Foreningen, bestyrelsen og foreningens advokat skal indenfor og i overensstemmelse med foreningens formål varetage foreningens kollektive interesse ved søgsmål og ageren i øvrigt, herunder som sagsøger i gruppesøgsmål samt som grupperepræsentant i gruppesøgsmål såfremt retten udpeger foreningen hertil.

5.3 Foreningens bestyrelse, bistået af foreningens advokat, kan som led i interessevaretagelsen, jf. pkt. 5.3, træffe de dispositioner på foreningens vegne, som bestyrelsen og foreningens advokat finder er i foreningens kollektive interesse, herunder (ikke udtømmende):

5.3.1 Varetage partsbeføjelser som sagsøger og evt. senere grupperepræsentant under gruppesøgsmål.

5.3.2 Foretage procesmæssige dispositioner indenfor rammerne af retsplejeloven og andre gældende retsregler, herunder (ikke udtømmende) udtage stævning, foretage anke eller kære af afgørelser samt forhandle såvel indenretligt som udenretligt med modparter.

5.3.3 Foretage foreningsmæssige dispositioner indenfor rammerne af gældende retsregler, herunder (ikke udtømmende) føre medlemsfortegnelse, afholde generalforsamlinger, suspendere midlertidigt for tilmelding af nye medlemmer i forbindelse med eventuelle forligsforhandlinger eller af andre årsager når dette er i foreningens kollektive interesse, lukke for tilmelding af nye medlemmer efter udløb af tilmeldingsfrist for tilmelding til gruppesøgsmål samt foretage andre dispositioner som led i den i pkt. 5.3 anførte interessevaretagelse.

5.3.4 Uanset ovenstående pkt. 5.4.1 – 5.4.3, kan hverken foreningens bestyrelse eller den beskikkede advokat indgå aftaler om udenretlige forlig på foreningens vegne, uden en sådan aftale enten (a) er betinget af godkendelse af, eller (b) forinden er blevet forelagt for, foreningens generalforsamling til beslutning med samme majoritet, som kræves for foreningens opløsning, jf. pkt. 7.8.

6. Ledelse

6.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

6.2 Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden og vælger en formand.

6.3 Bestyrelsen vælges for en periode på 1 år ad gangen. Genvalg er muligt. Bestyrelsen er selvsupplerende i valgperioden.

6.4 Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, med mindre andet fremgår af vedtægterne.

6.5 Bestyrelsesmøder afholdes så ofte som formanden finder det hensigtsmæssigt. Ethvert medlem af bestyrelsen kan dog indkalde til bestyrelsesmøde. Indkaldelse til bestyrelsesmøde med tilhørende dagsorden skal udsendes med mindst 7 dages varsel.

6.6 Bestyrelseshvervet er ulønnet, men foreningen dækker bestyrelsens direkte udgifter i forbindelse med hvervet.

7. Generalforsamling

7.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

1.2 Generalforsamlingen kan afholdes ved fysisk fremmøde eller som elektronisk generalforsamling.

7.2 Indkaldelse til generalforsamling sker ved e-mail med vedlagt dagsorden til samtlige foreningens medlemmer med mindst fjorten (14) dages varsel.

7.3 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være meddelt foreningens formand seneste ti (10) dage før generalforsamlingen.

7.4 Hvert medlem har én (1) stemme på generalforsamlingen. Medlemmer, der er i kontingentrestance har dog ikke stemmeret.

7.5 Medlemmer kan møde ved en fuldmægtig. Fuldmagten skal i så fald være skriftlig og dateret.

7.6 Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer.

7.7 Forslag om ændring af foreningens vedtægter eller opløsning af foreningen kan dog alene vedtages med 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer.

7.8 Opnås det i pkt. 7.8 nævnte flertal ikke, kan forslaget vedtages med simpelt flertal på en efterfølgende generalforsamling, såfremt denne afholdes senest 8 uger efter den første generalforsamling.

Ordinær generalforsamling

7.9 På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde følgende punkter:

a) Valg af dirigent
b) Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver
c) Godkendelse af regnskabet for det forløbne år
d) Behandling af indkomne forslag
f) Fastsættelse af kontingent
g) Valg af bestyrelsesmedlemmer
h) Valg af revisor
i) Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling

7.10 Der afholdes ekstraordinær generalforsamling, når dette forlanges af flertallet i foreningens bestyrelse, den beskikkede advokat, foreningens revisor eller mindst10 % af medlemmerne i foreningen.

7.11 Anmodning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal være ledsaget af en begrundet angivelse af de punkter, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

7.12 Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest fjorten (14) dage efter der er fremsat berettiget krav herom.

8. Persondata

8.1 Ved sin tilmelding til foreningen skal der anføres en række oplysninger vedr. navn, adresse, e-mail osv. Disse oplysninger behandles af foreningen i overensstemmelse med reglerne i persondataloven, og vil således ikke blive videregivet uden samtykke fra det enkelte medlem.

8.2 Ved sin tilmelding giver medlemmet sit samtykke til, at foreningen, indenfor rammerne af foreningens formål og ovenstående afsnit 5, må videregive de i pkt. 8.1 anførte oplysninger til retten og/eller modparten.

9. Hæftelse

9.1 Foreningens medlemmer eller bestyrelse hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

9.2 For foreningens forpligtelser hæfter foreningen alene med dennes til enhver tid hørende formue.

10. Regnskab og revision

10.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

10.2 Regnskabet skal revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.

11. Tegningsregel

11.1 Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

12. Opløsning

12.1 Ved foreningens opløsning fordeles dens eventuelle nettoformue i overensstemmelse med foreningens formål.
Således vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 20. februar 2014 og senest justeret den 10 marts 2014

Som dirigent:

Flemming Præstegaard.

Advertisement

Din kommentar:

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s