Fakta

Fakta i uddrag:

28. april 2009

Bestyrelsen får på Viborg Fjernvarmes ordinære generalforsamling bemyndigelse til at anvende et beløb i størrelsesordenen 11-13 mio. kr. til at undersøge muligheden for at etablere en rentabel produktion af miljøvenlig og billig geotermisk varme fra et område i Kvols.

Juni 2009

Det praktiske ansvar for gennemførelse af forundersøgelserne overdrages 8 interessenter via en styregruppe. De otte er 5 varmeværker, to boligselskaber samt Energi Viborg.

3. Marts 2010

Energistyrelsen opfordrer Viborg Fjernvarme til at opgive en påtænkt genåbning i Kvols af en tidligere boring fra 1976. Begrundelsen er, at genåbningen efter styrelsens opfattelse kun har 10 % chance for at kunne anvendes.

April 2010.

Generalforsamling i Viborg Fjernvarme, hvor bestyrelsen ikke orienterer om Energistyrelsens henvendelse i sagen eller den efterfølgende beslutning om at iværksætte et helt nyt boringsprojekt i form af Forprojekt 2.
Generalforsamlingen bliver heller ikke orienteret om, at i januar var brugt 16 millioner kroner, selv om der året før kun blev givet bemyndigelse til at bruge 11-13 mio. kr.
Heller ikke revisor orienterer generalforsamlingen om det ændrede boringsprojekt og budgetoverskridelsen.

April 2011.

Generalforsamling i Viborg Fjernvarme. Referatet indeholder ikke information om geotermiprojektet og revisor orienterer ikke om det ændrede boringsprojekt eller om budgetoverskridelsen i forhold til bemyndigelsen fra 2009. Pr. januar 2011 er der brugt 24 mio. kr. på projektet.

November 2011.

De 8 interessenter indgår en samarbejdsaftale om fordelingen af udgifterne til forundersøgelserne. Aftalen underskrives af alle undtagen Boligselskabet Viborg. Budgettet er nu på 37 mio. kr. Viborg Fjernvarmes andel er 27 mio. kr.

Januar 2012.

Energistyrelsen giver de 8 interessenter tilladelse til forundersøgelser.

Februar 2012.

Boreprojektet i Kvols påbegyndes.

25. februar 2012

Viborg Folkeblads forside: “Varmeforbrugerne er ført bag lyset”. Byrådet får som hastesag en ansøgning om lånegaranti på en halv milliard (500 millioner) for at projektet kan fortsætte.

28. marts 2012.

Ekstraordinært byrådsmøde, hvor byrådet beslutter at stille en garanti på 150 millioner kr. på en række betingelser, herunder at Geotermiprojektet overdrages til Energi Viborg Kraftvarme A/S. De nødvendige tilladelser, projektgodkendelsen og efterforsknings- og indvindingstilladelsen skal overføres til Energi Viborg Kraftvarme A/S. Der er nu forpligtigelser på 92 millioner kr.

April 2012

Generalforsamlling i Viborg Fjernvarme. For første gang informerer bestyrelse og direktør Viborg Fjernvarmes medlemmer om geotermi-projektets situation og økonomi.

Generalforsamlingen vedtager et mistillidsvotum til den samlede bestyrelse. Formanden og to bestyrelsesmedlemmer forlader bestyrelsen.

20. juni 2012

Ekstraordinært byrådsmøde, hvor byrådet pålægger Energi Viborg at stoppe projektet. Der er nu  forpligtelser på 162 millioner. kr.

Juni 2012.

Ekstraordinær generalforsamling i Viborg Fjernvarme. 3 bestyrelsesmedlemmer genvælges.

August 2012.

Viborg Fjernvarme afskediger direktør Henry Juul Nielsen.

18. september 2012

Ekstraordinær generalforsamling i Viborg Fjernvarme hvor en udredning som bestyrelsen havde bestilt hos advokat Carsten Fode offentliggøres. Denne rapport udtaler kritik af en række af Viborg Fjernvarmes dispositioner i geotermiprojektet og kan i sin helhed ses på www.viborg-fjernvarme.dk.

2 bestyrelsesmedlemmer erstattes af to nye. De to sidste fra den gamle bestyrelse oplyser, at de ikke genopstiller på den ordinære generalforsamling i april 2013.

23.oktober 2012

Energi Viborg Kraftvarme A/S anmoder Energitilsynets om godkendelse af, at omkostningerne til  geotermiprojektet i Kvols kan indregnes i den fremtidige varmepris.

21 november 2012.

Byrådet beslutter at bestille advokatfirmaet Horten til at lave en redegørelse, bl. a. om hvorvidt Viborg Fjernvarme har haft beføjelser til at afholde udgifter til geotermiprojektet og i benægtende fald, hvilke konsekvenser det så har for kommunens garantistillelse.

27. februar 2013

Byrådet tager advokatredegørelsen på cirka 300 sider til efterretning. Den kan kan ses som bilag til pkt. 4. på kommunens hjemmeside under dagsordener og referater.

27. maj 2014

Vi har fået oplyst, at en afgørelse kan forventes på tilsynets ordinære møde den 27. maj.

Når vi kender afgørelsen.

Kort efter at vi kender Energitilsynets afgørelse indbyder Komiteen af Kritiske Fjernvarmeforbrugere til informationsmøde om erstatningsforening, gruppesøgsmål, fri proces m.v., hvis afgørelsen betyder at varmeforbrugerne skal betale væsentligt mere for undersøgelsen end besluttet på generalforsamlingen i 2009.

Advertisement